Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 

Przedszkole nr 130 Bajkowy Świat zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole130.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
  • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 05-11-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedszkole nr 130 Bajkowy Świat

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Patk,  adres poczty sekretariat@przedszkole130.com.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 877 52 81 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

– do budynku przedszkola prowadzi główne wejście zlokalizowane przy osiedlowej ulicy. Prowadzą do niego 4 stopnie.

– od strony parkingu znajduje się boczne wejście dla dostaw kuchennych, które w razie konieczności jest również używane jako droga ewakuacyjna.

– osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor.

– budynek przedszkola jest dwupoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Budynek posiada hol ze schodami, które prowadzą na I piętro i do piwnicy.

– istnieje możliwość wejścia z psem asystującym po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie osób wpuszczających na teren przedszkola.

– brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu.

– w budynku przedszkola brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content