Opłaty

I. Opłata za żywienie.

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2022 r. w Przedszkolu nr 130 w Poznaniu obowiązuje stawka żywieniowa w wysokości 10 zł dziennie. Zmiana wysokości stawki każdorazowo zostaje uzgodniona z organem prowadzącym, zgodnie z art. 106 ust.3 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (t. jedn. Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

II. Zasady opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 130 w Poznaniu.

INFORMACJA O ZASADACH OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO POZNAŃ

 

  1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę ustala w drodze uchwały rada gminy (na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym).Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 9 lipca 2019 r., zgodnie  z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę. (Uchwała nr XV/237/VIII/2019)
  2. Zgodnie z przepisem art. 52 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia
    27 października 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2203) zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.
  3. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność  wyłącznie za wyżywienie.
  4. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu rodzic uiszcza do 20 dnia każdego miesiąca, po otrzymaniu informacji o wysokości tej opłaty za dany miesiąc na wskazane indywidualne numery kont bankowych.
  5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i kompletnego uiszczania opłat.
  6. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zmianami).
III. Podstawy prawne dotyczące opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

UCHWAŁA NR XV/237/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

§ 2

 

Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

 

§ 3

 

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 4

 

1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 6

 

Traci moc uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r.  w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

IV. Ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. rodzicom przysługują ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu.

Ulga przysługuje wyłącznie na wniosek Rodzica. 

Rodzaje ulg:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

Zwolnienie z opłaty za pobyt:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

Wzory wniosków do różnych ulg można otrzymać w sekretariacie przedszkola.

V. Regulowanie opłat.

Płatności dokonujecie Państwo na indywidualny numer rachunku bankowego, odrębny dla opłaty za pobyt i żywienie. Przydzielone numery rachunków bankowych dla Państwa dzieci są widoczne w aplikacji iprzedszkole, do której Rodzic otrzymuje dostęp w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.
Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka są naliczane do 5-tego dnia każdego miesiąca. Termin regulowania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka do 20-tego dnia każdego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień regulujecie Państwo opłaty do 20 października).
VI. System ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu.
  1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 130 funkcjonuje elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „ iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe.
  2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
Skip to content